Poplatky uchádzačov o Certifikát ECDL v SPŠE
Položka cena
Index ECDL (Profile) a právo elektronického prístupu 30,00 €
Doklad, na vykonanie skúšok zo siedmich tematických oblastí (modulov) vo vybranej náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). V tomto indexe sú 4 moduly povinné, a teda predznačené a 3 moduly voliteľné. Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Index ECDL Quatro a právo elektronického prístupu 26,00 €
Doklad, na vykonanie skúšok zo štyroch tematických oblastí (modulov) vo vybranej náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Index ECDL Single a právo elektronického prístupu 12,00 €
Doklad, na vykonanie skúšky z jednej tematickej oblastí (modulu) vo vybranej náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Index platí 1 rok.
Certifikát ECDL (Core) 4,00 €
Poplatok za prvé vystavenie Certifikátu ECDL pre 7 tematických oblastí (modulov) podľa sylabov ECDL.
Certifikát ECDL (Profile) 4,00 €
Poplatok za prvé vystavenie Certifikátu ECDL Profile pre jeden alebo viac modulov z rôznych skupín sylabov ECDL.
Duplikát dokladu ECDL (indexu, certifikátu o absolvovaných skúškach) 4,00 €
Poplatok za vystavenie duplikátu každého dvojjazyčného dokladu ECDL vydaného na Slovenku (indexy alebo certifikáty ECDL).
Do indexu sa zapisujú len úspešne vykonané testy a je podkladom pre vydanie príslušných certifikátov ECDL. Tento doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.Každý držiteľ Indexu ECDL má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok ECDL. Certifikát vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti ATC.
vysvetlivky
Skúškacena
1 ľubovoľný modul pre študentov a zamestnancov 10,00 €
1 ľubovoľný modul23,00 €
Balík 4 modulov + 1 opravný test92,00 €
Balík 7 modulov + 1 opravný test162,00 €
Balík 20 modulov + 5 opravných testov398,00 €
Balík 35 modulov + 5 opravných testov580,00 €
Poplatok za index ECDL (ak ho záujemca ešte nemá) je potrebné uhradiť pred absolvovaním prvej skúšky na účet IBAN: SK27 8180 0000 0070 0051 6367 s uvedením mena v správe pre príjemcu (účel platby), alebo aj osobne na hospodárskom oddelení školy.
Poplatok za skúšku(y) je potrebné uhradiť pred absolvovaním skúšky(ok) na účet IBAN: SK27 8180 0000 0070 0051 6367, alebo aj osobne najneskôr v deň konania skúšky(ok) pred jej začiatkom. Ako variabilný symbol je nutné uvádzať číslo indexu ECDL (ak ho uchádzač ešte nemá, je potrebné kontaktovať SPŠE – akreditované testovacie centrum).